Auteur: Andre Boeters

Internet of things

Intro
Het Internet of Things (Internet der dingen of IoT) is een buzzword dat steeds meer toepassingen in de echte wereld krijgt. Wat is nu eigenlijk Internet of Things? Wat is in het kort de techniek hierachter en wat zijn de gevolgen voor de samenleving en gebruikers? En wat is er specifiek anders en interessant in het testen van het Internet of Things?

Wat is het?
Het Internet of Things staat voor de visie waarbij het internet zich uitstrekt naar de echte wereld en doorloopt in alledaagse voorwerpen. Fysieke voorwerpen zijn niet langer afgesloten van de virtuele wereld, maar kunnen op afstand worden bestuurd en zijn dan fysieke aanknoping- of verbindingspunten voor het internet.

Het idee is niet nieuw, maar wordt al sinds de jaren tachtig besproken door technologiefanaten en hobbyisten. Het is vooral de laatste paar jaren dat er ook echt producten op de markt komen die aangesloten zijn op het internet en zo data verzamelen, combineren en tonen.

Wat zijn de gevolgen?
Het Internet of Things zal een invloed hebben op onder andere de maatschappij, het dagelijkse leven van mensen, de natuur en het klimaat en de privacy van mensen.

In het dagelijks leven komen er meer mogelijkheden om gegevens te meten en vast te leggen en meer mogelijkheden om deze data te combineren en weer te geven. Mensen kunnen zich hierdoor meer en gerichter verbeteren, maar verdere individualisering zal zich ook voortzetten.

Het effect op natuur en klimaat zal zijn dat veranderingen beter vastgesteld kunnen worden. Door accuratere metingen en het continu verzenden van gegevens wordt meer bekend over bijvoorbeeld temperatuur en veranderingen in bosoppervlak of grootte van gletsjers. Mensen zullen door meer metingen ook bewuster worden van energieverbruik, hetgeen er voor zorgt dat er minder energie verbruikt zal worden. Een nadeel is dat er meer apparaten geproduceerd worden die op het internet aangesloten zijn en dat deze meer energie verbruiken.

In de maatschappij zullen de grenzen tussen de fysieke en de virtuele wereld verder vervagen. Met augmented reality worden virtuele gegevens over de fysieke wereld geprojecteerd. Door de meetinstrumenten die verbonden zijn, zullen informatiesystemen kunnen reageren op de fysieke wereld. Een voorbeeld hiervan is de slimme thermostaat (zoals de Nest of Toon). Een nadeel van het Internet of Things is dat het gebruik van apparaten complexer kan worden, waardoor er een grotere tweedeling ontstaat tussen mensen die hier in meegaan en mensen die hier niet in mee (willen of kunnen) gaan.

Op het gebied van privacy is het belangrijk te beseffen dat er grote hoeveelheden data over mensen en hun omgeving verzameld wordt. Hoewel deze versleuteld kunnen worden opgeslagen, ligt het gevaar van datalekken altijd op de loer. Als meer apparaten op het internet aangesloten zijn betekent dit ook dat hackers en kwaadwillenden meer mogelijkheden hebben.

Een bijzondere groep mensen die beïnvloed worden door de vooruitgang van het Internet of Things zijn hulpbehoevenden zoals ouderen of chronisch zieken. Sensoren op en in het lichaam kunnen metingen direct doorsturen naar een verpleger of algoritmen doorsturen zodat maatregelen kunnen worden genomen als dat nodig is. Veranderingen in communicatiemiddelen zorgen ervoor dat mensen die slecht ter been zijn toch contact kunnen hebben met zorgverstrekkers, vrienden en familie.

Voor het testen van het Internet of Things geldt vooral dat er geen daadwerkelijke nieuwe techniek achter zit. De uitdaging zit in (met name) de grootte van het netwerk, oftewel de aangesloten apparaten en de hoeveelheid data die ermee gemoeid is. Door ander gebruik en andere verwachtingen van gebruikers zijn er specifieke testtypen van belang.

Het testen van het Internet of things
Met name de non-functionals zoals beschreven in het kwaliteit op maat model zijn van belang. Grote hoeveelheden data wordt verzameld en belangrijke beslissingen worden op basis van deze data genomen. Hierdoor spelen de juistheid en controleerbaarheid van deze data een grote rol. Het hele systeem van sensoren, verzamelpunten en databases is bovendien met veel verschillende protocollen en technieken met elkaar verbonden. De kans dat een deel van dit netwerk niet goed functioneert, is groot.
Bij het testen moeten de gevolgen hiervan duidelijk worden. Bij zo’n grote hoeveelheid van apparaten, verbindingen en bijbehorende software kan er niet echt meer sprake zijn van een systeem- of ketentest, maar eerder van een netwerktest. Omdat er veel factoren van invloed zijn, zoals netwerksnelheid, verwerkingssnelheid en prestatie van allerlei apparaten moet er veel in veldtesten onderzocht worden.

De beveiligbaarheid (security) is een andere non-functional die speciale aandacht vereist. Er wordt veel persoonlijke informatie verzameld door sensoren in het Internet of Things. Potentiële gebruikers moeten overtuigd zijn van de veiligheid hiervan voordat ze hier gebruik van zullen maken. Aan de andere kant zijn er met zoveel verschillende apparaten ook meer mogelijkheden om toegang te krijgen tot het netwerk en de gegevens in de database. Het is een grote uitdaging om bijvoorbeeld alle onderdelen van een netwerk up-to-date te houden.

De bruikbaarheid (usability) speelt een rol omdat gebruikers op nieuwe manieren met veel data moeten omgaan, terwijl de gebruikte interfaces bijvoorbeeld op een horloge of thermostaat bruikbaar moeten zijn. Het risico is dat de bruikbare informatie niet op een handige manier ontsloten wordt waardoor gebruikers geen meerwaarde in het Internet of Things zien.

ISO 25010 – Bruikbaarheid

Bruikbaarheid – ISO 25010


De mate waarin een product of systeem gebruikt kan worden door gespecificeerde gebruikers om effectief, efficiënt en naar tevredenheid gespecificeerde doelen te bereiken in een gespecificeerde gebruikscontext.


Bruikbaarheid van een applicatie is wat mij betreft het meest ongrijpbare en dus het moeilijkste te specificeren van alle categorieën. Een ieder die een applicatie gebruikt, ervaart het gebruik nu eenmaal anders. Ben je onervaren, heb je meer behoefte aan ondersteuning, bel je zeer ervaren wil je het liefst zo min mogelijk ondersteuning. Ik heb niet veel HTML-kennis, maar als ik de pagina’s op de website aanpas vind ik het erg handig dat ik dit direct in de HTML kan doen. Als je weet welke statements er nodig zijn, gaat dat gewoon veel sneller dan via de user interface.


Door de steeds verdere integratie van ICT in onze werkzaamheden en privé, worden we steeds meer ervaren in toepassen van de ICT. Digibeten zijn er nog maar nauwelijks, zeker na de introductie van de IPad. Dit heeft natuurlijk als voordeel dat applicaties complexer mogen zijn dan vroeger. Als er nu wordt gezegd met de muis naar de rechter bovenkant van het scherm, houdt niemand meer de muis zelf tegen het scherm aan, maar weet dat je de cursor daarheen moet bewegen met de muis. Toch worden er door de vele apps ook nieuwe impliciete eisen aan een applicatie gesteld. De eis dat het de look and feel van een apple-app moet hebben, heb ik al geregeld gezien. Wat is de look and feel van een Apple-app? Tja, eenzelfde vraag als voorheen roepen dat de applicatie gebruikersvriendelijk moet zijn. Bruikbaarheid is vooral van belang bij online informatiesystemen waar de gebruiker zelf van achter (of is het voor) een beeldscherm systeemhandelingen moet verrichten. Hoe meer deze aansluiten bij de beleving en de dagelijkse praktijk van de gebruiker, hoe bruikbaarder zij het geautomatiseerde informatiesysteem vinden. Borgen dat het informatiesysteem optimaal gebruikt kan worden, draagt bij aan het terugverdienen van de investering voor het verkrijgen van het informatiesysteem.


De nieuwe generatie gebruikers stellen hele andere eisen aan de bruikbaarheid van een applicatie. Een app moet snel duidelijk maken dat deze uitstekend geschiktheid is voor datgene te doen dat de gebruiker verwacht. Hoe snel is een app tegenwoordig niet weer verwijderd en een andere geïnstalleerd? Geen lange selectietrajecten, klikken, installeren, proberen en dan verwijderen of blijven gebruiken. Alles binnen de minuut. Hoewel bruikbaarheid lastig is te specificeren, draagt het wel heel veel bij aan de gebruiksbeleving. Een belangrijke categorie voor de motivatie van de gebruikers derhalve. Er zijn functioneel correcte applicaties vroegtijdig vervangen omdat er niet mee gewerkt kon worden. (of de gebruiker dit niet wilde).


Definities attributen


Herkenbaarheid van geschiktheid (Appropriateness recognisability)

 • De mate waarin gebruikers kunnen herkennen of een product of systeem geschikt is voor hun behoeften.

Leerbaarheid (Learnability)

 • De mate waarin een product of systeem gebruikt kan worden door gespecificeerde gebruikers om gespecificeerde leerdoelen te bereiken met betrekking tot het gebruik van het product of systeem met effectiviteit, efficiëntie, vrijheid van risico en voldoening, in een gespecificeerde gebruikscontext.

Bedienbaarheid (Operability)

 • De mate waarin een product of systeem attributen heeft die het makkelijk maken om het te bedienen en beheersen.

Voorkomen gebruikersfouten (User error protection)

 • De mate waarin het systeem gebruikers beschermt tegen het maken van fouten.

Volmaaktheid gebruikersinteractie (User interface aesthetics)

 • De mate waarin een gebruikersinterface het de gebruiker mogelijk maakt om een plezierige en voldoening gevende interactie te hebben.

Toegankelijkheid (Accessibility)

 • De mate waarin een product of systeem gebruikt kan worden door mensen met de meest uiteenlopende eigenschappen en mogelijkheden om een gespecificeerd doel te bereiken in een gespecificeerde gebruikscontext

ISO 25010 – Betrouwbaarheid

Betrouwbaarheid – ISO 25010


De mate waarin een systeem, product of component gespecificeerde functies uitvoert onder gespecificeerde condities gedurende een gespecificeerde hoeveelheid tijd.


De derde categorie is Betrouwbaarheid, die bestaat uit Herstelbaarheid, Foutbestendigheid, Beschikbaarheid en Volwassenheid. In de ISO 9126 was Betrouwbaarheid als attribuut opgenomen, die wij in Kwaliteit op Maat als Bedrijfszekerheid hadden benoemd. Ik volg hier de naamgeving zoals in de ISO 25010 wordt gehanteerd, waarbij ik Bedrijfszekerheid eigenlijk beter dan Betrouwbaarheid vind. In de ISO 25010 is Betrouwbaarheid gepromoveerd naar categorie. Op zich terecht, want organisaties worden steeds meer afhankelijk van de ICT.


Bezoekers van een webshop willen niet alleen toegang tijdens kantooruren. Laat staan als het zelfs een mondiale webshop betreft, dan dient deze 24/7 beschikbaar te zijn. Op ieder gewenst moment moet het dan mogelijk zijn om een order te plaatsen om te voorkomen dat klanten afhaken. Hoe dichter een applicatie bij het uiteindelijke klantcontact wordt gebruikt, hoe belangrijker Beschikbaarheid is. Ook als de noodzaak voor snelheid van handelen hoog is, bijvoorbeeld bij een 112-centrale, dan moet een applicatie beschikbaar te zijn.

Naarmate het informatiesysteem een belangrijkere rol speelt in het primaire bedrijfsproces, zullen strengere eisen aan de Betrouwbaarheid worden gesteld. De noodzaak voor het stellen van eisen heeft te maken met de kans op optreden van uitval, maar vooral ook met de mogelijke gevolgen daarvan.
Een voorbeeld is de software in een hart-bewakingssysteem; aangezien hier mensenlevens in het geding zijn, moet een dergelijk systeem extreem Betrouwbaar zijn.


Sommige systemen moeten 24 uur per dag beschikbaar zijn en dat gedurende 7 dagen per week. Dit is bijvoorbeeld het geval met plaatsreserveringssystemen voor vliegtuigen. Voor andere systemen is het voldoende als ergens in de loop van de week een keer een uur van het systeem gebruik gemaakt kan worden. Wel geldt in het algemeen, dat een gebruiker het als zeer vervelend ervaart als een systeem niet beschikbaar is wanneer hij er op rekent.
Beschikbaarheid binnen productkwaliteit heeft een sterke connectie met de kwaliteit tijdens gebruik (Quality in use). Ik kom hier later op terug.


Definities attributen


Volwassenheid (Maturity)

 • De mate waarin een systeem, product of component aan betrouwbaarheidsbehoeften voldoet onder normale werkomstandigheden.

Beschikbaarheid (Availability)

 • De mate waarin een systeem, product of component operationeel en toegankelijk is wanneer men het wil gebruiken.

Foutbestendigheid (Fault tolerance)

 • De mate waarin een systeem, product of component werkt zoals bedoeld ondanks de aanwezigheid van hard- of softwarefouten.

Herstelbaarheid (Recoverability)

 • De mate waarin het product of systeem, in geval van een onderbreking of bij een fout, de direct betrokken gegevens kan herstellen en het systeem in de gewenste staat kan terug brengen.

Informatiesystemen vallen soms uit. Zeker voor systemen, die over grotere afstand moeten communiceren, is dat niet altijd te vermijden: Er kan onverwacht een communicatieprobleem optreden. Wanneer er eisen worden gesteld aan de beheersing van de gevolgen van een dergelijke storing, worden deze in het kader van Herstelbaarheid expliciet gemaakt. Hoe lang mag de uitval maximaal duren ? Is ingrijpen van een operator mogelijk of moet het systeem zichzelf herstellen ? Hoeveel transacties mogen er maximaal verloren gaan ? Er wordt zelfs zelfherstellende software ontwikkeld. In welke mate dit enkel hardware problemen opvangt of zelfs fouten in de software, de tijd zal het ons leren.


ISO 25010 – Overdraagbaarheid

Overdraagbaarheid – ISO 25010


De mate waarin een systeem, product of component effectief en efficiënt overgezet kan worden van één hardware, software of andere operationele of gebruiksomgeving naar een andere.


Met de klok mee is Overdraagbaarheid de tweede categorie, die bestaat uit Aanpasbaarheid, Installeerbaarheid en Vervangbaarheid. Webapplicaties moeten correct functioneren, ongeacht welke browser er wordt gebruikt. Voor bijvoorbeeld een Android App die je kan downloaden is het ook handig dat deze geïnstalleerd kan worden op ieder Android tablet.

Als men eenmaal gewend is aan een webapplicatie, dan is het niet wenselijk om bij het wisselen van een IPad naar een Android tablet afscheid te moeten nemen. Feitelijk moet het niet uitmaken wat voor tablet er wordt gebruikt. In de praktijk zien we hier nog wel veel problemen. Niet alleen over de verschillende besturingssystemen heen, maar ook binnen één besturingssysteem. Als gebruiker heb je geen enkele grip op het aantal releases van je App of besturingssysteem. Maar hopen dat de ontwikkelaar niet alleen tijdig maar ook correct alle aanpassingen heeft gedaan, of eisen stellen aan de aanpasbaarheid van de App zelf.

Zoals in mijn vorige blog aangegeven onderkennen we in de productrisicoanalyse drie doelgroepen, namelijk de business (product owner), beheer(ders) en gebruik(ers). Iedere doelgroep heeft zijn eigen argumenten waarom met Overdraagbaarheid meer of minder risico wordt gelopen. Afhankelijk met welke bril er gekeken wordt naar de drie attributen, bepaalt hoe belangrijk een attribuut. Gelijke belangrijkheid wil nog niet zeggen dezelfde argumentatie waarom een attribuut belangrijk wordt gevonden. Communiceren dus.


Vaststellen of een webapplicatie op alle mogelijke soorten telefoons of tablets werkt met alle gangbare releases en browsers is kostbare en tijdsintensieve aangelegenheid. Er zijn tegenwoordig wel hulpmiddelen die hierbij ondersteunen. Zelf vind ik als Overdraagbaarheid erg belangrijk wordt gevonden een vorm van crowd testing een goed alternatief. Ergens in de testcommunity is er wel iemand die beschikt over een telefoon van type x met besturingssysteem y en versie z en ook nog chinees spreekt.


Definities attributen


Aanpasbaarheid (Adaptability)

 • De mate waarin een product of systeem effectief en efficiënt aangepast kan worden voor andere of zich ontwikkelende hardware, software of andere operationele of gebruiksomgevingen.

Installeerbaarheid (Installability)

 • De mate waarin het product of het systeem effectief en efficiënt geïnstalleerd of verwijderd kan worden in een gespecificeerde omgeving.

Vervangbaarheid (Replaceability)

 • De mate waarin een product een ander specifiek softwareproduct, met hetzelfde doel in de zelfde omgeving, kan vervangen.

Binnen Overdraagbaarheid komen we eisen met betrekking tot Vervangbaarheid minder vaak tegen. Als een applicatie wordt ontwikkeld is het meestal ter vervanging va een (verouderde) applicatie. Het besluit om een nieuwe applicatie te ontwikkelen geeft al aan hoe belangrijk Vervangbaarheid vanuit het perspectief van de te vervangen applicatie wordt gezien. Maar hoe zit het met het op termijn vervangen van de nieuwe applicatie. Moet er niet worden nagedacht of er bij de ontwikkeling van de applicatie afspraken nodig zijn hoe de applicatie ooit vervangen moet kunnen worden. We hebben nog heel veel legacy, nadenken over vervangbaarheid in de toekomst van de applicatie gaat de aanwas van legacy tegen.


Professionele IT-ers stellen niet hoge eisen aan de Installeerbaarheid. Zij weten vaak wel wat ze moeten doen en iedere vorm van hulp vinden ze lastig. Zelf wil ik graag de controle over de installatie hebben en het liefst zoveel mogelijk handmatig doen. Eindgebruikers daarentegen willen het liefst dat het installeren volledig (automatisch) voor hun wordt gedaan.


ISO 25010 – Uitwisselbaarheid

Uitwisselbaarheid – ISO 25010


De mate waarin een product, systeem of component informatie uit kan wisselen met andere producten, systemen of componenten, en/of het de gewenste functies kan uitvoeren terwijl het dezelfde hard- of software-omgeving deelt.


Uitwisselbaarheid is de vierde categorie die ik met je doorneem. Zelf vind ik de naam uitwisselbaarheid wat verwarrend. Het lijkt vanuit de naam veel op het attribuut vervangbaarheid binnen Overdraagbaarheid, maar ook wel op Herbruikbaarheid in Onderhoudbaarheid. Maar het gaat niet over de applicatie zelf die uitwisselbaar (vervangbaar) moet zijn of waarvan delen uitwisselbaar moeten zijn met andere applicaties (herbruikbaarheid), maar het gaat of de applicatie in staat is om naast andere applicaties te bestaan en gegevens uit te wisselen. Als we applicaties gaan rangschikken op Uitwisselbaarheid, scoren de systemen van de belastingdienst ongetwijfeld erg hoog. Veel gegevens worden al verkregen uit andere applicaties, zelfs van andere organisaties. Banken maken het ook steeds makkelijker om de dagafschriften te importeren in de financiële administratie. Het tijdrovende overkloppen van het papieren afschrift is niet meer nodig. Als we echter naar de hardwarecomponenten kijken, komt het geregeld voor dat het verschil uitmaakt welk merk en type gebruik wordt. Het ligt niet altijd zo voor de hand als een applicatie niet met andere applicaties gekoppeld kan worden, dat dit dan aan de hardware ligt. Maar toch komt dit geregeld voor.


Er zijn applicaties die continu informatie met elkaar uitwisselen. Koppelbaarheid is bijvoorbeeld bij een online beursapplicatie, die gebruik maakt van realtime beursinformatie, erg belangrijk. Ook de systemen van de politie dienen bijvoorbeeld te beschikken over de actuele en juiste informatie. Heb je al te snel gereden, wordt je aangehouden en dan krijg je nog een opvoedkundige reprimande om dat de vorige nog openstaat. Die had je nou net gisteren betaald en je partner die naast je zit wist niets van die bekeuring. Hoewel computergeheugen steeds goedkoper en groter wordt, moet een applicatie wel rekening houden met het geheugenbeslag. Het mag niet gebeuren dat als de applicatie live gaat, andere systemen niet meer functioneren. Naast geheugencapaciteit mag natuurlijk ook de netwerkbelasting niet te groot te zijn. Zo zijn er nog wel meer componenten te noemen die het naast elkaar laten bestaan van applicaties moeilijk maken.


Definities attributen


Beïnvloedbaarheid (Co-existence)

 • De mate waarin een product zijn gewenste functies efficiënt kan uitvoeren terwijl het een gemeenschappelijke omgeving en middelen deelt met andere producten, zonder nadelige invloed op enig ander product.

Koppelbaarheid (Interoperability)

 • De mate waarin twee of meer systemen, producten of componenten informatie kunnen uitwisselen en de uitgewisselde informatie kunnen gebruiken.


Postadres

Cuneraweg 322
3911 RT  Rhenen

Bezoekadres

Kerkewijk  31
3901  EB Veenendaal

Contact

0318 - 240 044

info@2b4qa.nl

KVK 601.397.73

BTW NL.8537.81.242.B01


2B4QA BV  (c) 2022