Skip to main content

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden 2B4QA B.V.

1             Toepasselijkheid
1.1         Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij 2B4QA B.V. (2B4QA), goederen en/of diensten van welke aard dan ook aan een opdrachtgever levert.
1.2         Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen.
1.3         Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.4         Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht.
2             Aanbiedingen
2.1         De door 2B4QA uitgebrachte aanbiedingen zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van vier weken na dagtekening, tenzij anders aangegeven in de aanbieding. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan 2B4QA opgegeven eisen en specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop 2B4QA haar aanbieding baseert.
3             Prijs en betaling
3.1         Alle prijzen en tarieven zijn inclusief reiskosten van en naar de overeengekomen plaats van tewerkstelling binnen Nederland, exclusief dienstreizen, exclusief omzetbelasting (BTW) of andere van overheidswege opgelegde heffingen tenzij anders overeengekomen.
3.2         Tenzij anders overeengekomen, kan 2B4QA op de volgende momenten haar tarieven aanpassen:
a)    Jaarlijks per 1 oktober;
b)   In geval van promotie van een medewerker van 2B4QA, betrokken bij de uitvoering van de opdracht;
c)    Op enig ander moment, indien omstandigheden dit in de visie van 2B4QA noodzakelijk maken, ingaande een maand nadat de aanpassing aan opdrachtgever kenbaar is gemaakt. Indien opdrachtgever niet akkoord wenst te gaan met een door 2B4QA aangekondigde verhoging is hij binnen 5 werkdagen nadat de aanpassing aan opdrachtgever is bekendgemaakt gerechtigd de overeenkomst op te zeggen tegen de datum dat de aangekondigde aanpassing in werking zou treden.
3.3         2B4QA factureert per maand op basis van nacalculatie tenzij anders overeengekomen. De betalingstermijn is vier weken na factuurdatum. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening of opschorting van een betaling.
3.4         Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt is opdrachtgever in verzuim en is hij, zonder dat ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke handelsrente als bedoeld in artikel 6:120 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek verschuldigd. Indien opdrachtgever ook na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de ingebrekestelling, is opdrachtgever tevens gehouden tot volledige vergoeding van de wettelijke buitengerechtelijke incassokosten alsmede alle gerechtelijke kosten, waaronder kosten in rekening gebracht door externe deskundigen en advocaten.
3.5         Verliesuren in verband met het niet tijdig nemen van beslissingen en/of verstrekken van informatie door of namens opdrachtgever kunnen bij opdrachtgever in rekening worden gebracht.
4             Vertrouwelijke informatie
4.1         Partijen staan er voor in dat alle in het kader van de overeenkomst van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard, daaronder begrepen aanbiedingen, strikt geheim zal worden gehouden en niet aan derden wordt verstrekt. Informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd indien deze door één der partijen als zodanig is aangeduid of dit voor de andere partij redelijkerwijs kenbaar is.
4.2         Het door opdrachtgever in het kader van de overeenkomst aan 2B4QA verstrekte materiaal wordt onmiddellijk geretourneerd na een daartoe strekkend verzoek van opdrachtgever.
4.3         2B4QA behoudt zich het recht voor om het bestaan van de overeenkomst en de naam van haar opdrachtgevers ten behoeve van het verstrekken van referenties en voor marketingdoeleinden bekend te maken.
5             Overname van personeel
5.1         Geen van partijen zal zonder toestemming van de andere partij, gedurende de looptijd van een overeenkomst alsmede gedurende een jaar na beëindiging daarvan, medewerkers van de andere partij die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van die overeenkomst in dienst nemen, benaderen voor indiensttreding dan wel op andere wijze, direct of indirect, voor zich laten werken.
6             Intellectuele eigendom
6.1         Alle intellectuele eigendomsrechten op de door 2B4QA voor opdrachtgever ontwikkelde of ter beschikking gestelde software, analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten en modellen berusten bij 2B4QA of haar licentiegevers.
6.2         Opdrachtgever verkrijgt ten behoeve van zijn organisatie voor onbepaalde tijd een niet-exclusief, niet-overdraagbaar onbeperkt gebruiksrecht op de door 2B4QA specifiek ten behoeve van opdrachtgever ontwikkelde software, analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten en modellen, waaronder begrepen het recht om wijzigingen te (doen) aanbrengen.
6.3         2B4QA zal opdrachtgever vrijwaren tegen elke rechtsvordering welke gebaseerd is op de bewering dat door 2B4QA zelf ontwikkelde producten inbreuk maken op een in Nederland geldend recht van intellectuele eigendom, onder de voorwaarde dat opdrachtgever 2B4QA onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan 2B4QA. Opdrachtgever zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan 2B4QA verlenen om zich, zo nodig in naam van opdrachtgever, tegen deze rechtsvorderingen te verweren.
6.4         Indien in rechte onherroepelijk vaststaat dat de door 2B4QA ontwikkelde producten inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend recht van intellectuele eigendom of indien naar het oordeel van 2B4QA een gerede kans bestaat dat een dergelijke inbreuk zich voordoet, zal 2B4QA naar haar keuze, het geleverde tegen creditering van de verwervingskosten onder aftrek van een redelijke gebruiksvergoeding terugnemen of zorgdragen dat opdrachtgever het geleverde dan wel functioneel gelijkwaardige producten ongestoord kan blijven gebruiken. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid dan wel vrijwaringverplichting van 2B4QA, wegens schending van intellectuele eigendom van derden, is uitgesloten, daaronder begrepen aansprakelijkheid en vrijwaringverplichtingen van 2B4QA voor inbreuken die veroorzaakt worden door het gebruik van de geleverde producten (i) in een niet door 2B4QA gemodificeerde vorm, (ii) in samenhang met niet door 2B4QA geleverde of verstrekte zaken of producten of (iii) op een andere wijze dan waarvoor de producten zijn ontwikkeld of bestemd.
6.5         Op de in dit artikel 6 bedoelde vrijwaringen is het bepaalde in artikel 13 onverminderd van toepassing.
7             Producten van derden
7.1         Indien en voor zover 2B4QA producten en/of diensten van derden aan opdrachtgever ter beschikking stelt, levert en/of gebruikt, zijn voor wat betreft die producten de voorwaarden van die derden van toepassing met terzijdestelling van het bepaalde in de overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden. Opdrachtgever aanvaardt de hier bedoelde voorwaarden van derden. 2B4QA zal daarvan aan opdrachtgever op zijn verzoek een exemplaar toezenden.
7.2         Indien en voor zover de voorwaarden van derden in de verhouding tussen opdrachtgever en 2B4QA om welke reden dan ook niet van toepassing zijn of buiten toepassing worden verklaard, geldt het bepaalde in de overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden.
7.3         De aansprakelijkheid van 2B4QA voor producten van derden zal in geen geval meer omvatten dan hetgeen op de betreffende derde(n) verhaalbaar zal blijken.
7.4         Indien 2B4QA of opdrachtgever gebruik maakt van open source software zijn uitsluitend de licentievoorwaarden behorende bij de betreffende open source software van toepassing. Met betrekking tot het gebruik van de open source software komt geen overeenkomst tussen 2B4QA en opdrachtgever tot stand.
8             Eigendomsvoorbehoud
8.1         Onverminderd het bepaalde in artikel 6 blijven alle door 2B4QA aan opdrachtgever geleverde goederen (zaken en rechten) eigendom van 2B4QA totdat opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst alsmede alle vorderingen van 2B4QA wegens niet-nakoming van de overeenkomst door opdrachtgever, volledig heeft voldaan.
8.2         Opdrachtgever kan slechts dan gebruik maken van de door 2B4QA gebruikte hulpmiddelen indien dit gebruik bij overeenkomst is voorzien dan wel hiervoor schriftelijk toestemming is gegeven. De eigendomsrechten hierop blijven te allen tijde bij 2B4QA berusten.
9             Medewerking door opdrachtgever
9.1         Opdrachtgever verschaft 2B4QA steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens en inlichtingen en verleent alle medewerking, voor zover medewerking van opdrachtgever redelijkerwijs is vereist voor de uitvoering van de overeenkomst. Partijen houden elkaar op de hoogte van organisatorische en personele ontwikkelingen en/of veranderingen op het gebied van informatietechnologie binnen hun organisaties die van belang kunnen zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.
9.2         Indien overeengekomen wordt dat de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk op een andere locatie dan een vestiging van 2B4QA worden verricht, verplicht opdrachtgever zich zorg te dragen voor adequate huisvesting en het ter beschikking stellen van middelen aan de medewerker(s) van 2B4QA of haar onderaannemers, teneinde hen in staat te stellen de werkzaamheden efficiënt uit te voeren.
9.3         Opdrachtgever zal 2B4QA vrijwaren voor aanspraken van derden, medewerkers van 2B4QA daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van handelen of nalaten van opdrachtgever of van onveilige situaties in de organisatie van opdrachtgever.
9.4         Opdrachtgever voldoet en zal steeds blijven voldoen aan al haar verplichtingen uit hoofde van bestaande regelingen ter bescherming van de privacy van personen, met name de verplichtingen welke voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Opdrachtgever vrijwaart 2B4QA voor alle aanspraken van derden wegens schade die deze derden stellen te hebben geleden als gevolg van het niet nakomen van verplichtingen uit hoofde van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
9.5         Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gebruik en de toepassing in zijn organisatie van de software en andere door 2B4QA geleverde diensten en producten, alsmede voor controle en beveiligingsprocedures en een adequaat systeembeheer.
10          Leveringstermijnen
10.1     Alle door 2B4QA genoemde leveringstermijnen zijn streefdata, vastgesteld op grond van gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst bekend waren. Deze streefdata zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. De enkele overschrijding van een termijn brengt 2B4QA niet in verzuim. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen 2B4QA en opdrachtgever zo spoedig mogelijk met elkaar in overleg treden. Voor vertragingen door verliesuren als bedoeld in artikel 3.5 of andere aan opdrachtgever te wijten oorzaken, kan 2B4QA nimmer worden aangesproken.
11          Adviezen
11.1     Indien de werkzaamheden van 2B4QA (mede) bestaan uit het geven van advies aan opdrachtgever, zal 2B4QA opdrachtgever naar beste vermogen adviseren. Adviezen van 2B4QA voldoen aan de kwaliteitseisen die men over het algemeen aan een deskundig informatietechnologiebedrijf mag stellen. 2B4QA garandeert echter niet dat toepassing door opdrachtgever van het advies leidt tot het gewenste resultaat en is niet aansprakelijk voor schade, die mogelijk voortvloeit of mede voortvloeit uit implementatie van een door haar verstrekt advies.
12          Beëindiging
12.1     Indien partijen een duurovereenkomst voor onbepaalde tijd zijn aangegaan zonder daarbij de mogelijkheid van opzegging te zijn overeengekomen, zijn partijen gerechtigd die overeenkomst op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. De opzegging vindt plaats middels een aangetekende brief, met opgave van de reden voor de opzegging.
12.2     Overeenkomsten welke voor bepaalde tijd zijn aangegaan, zijn niet tussentijds opzegbaar.
12.3     Iedere partij is bevoegd een overeenkomst te ontbinden indien de wederpartij toerekenbaar tekort komt in de nakoming van haar verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst, echter niet eerder dan na schriftelijke ingebrekestelling waarbij de andere partij een redelijke termijn wordt gegeven om de tekortkoming te herstellen.
12.4     Ontbinding geschiedt per aangetekende brief.
12.5     Indien opdrachtgever op het moment van de ontbinding van een overeenkomst als bedoeld in artikel 12.3 reeds prestaties ter uitvoering van die overeenkomst heeft ontvangen, zullen die prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij 2B4QA ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die 2B4QA voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van die overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van ontbinding direct opeisbaar.
12.6     Partijen kunnen de overeenkomst onmiddellijk, door middel van een schriftelijke verklaring, ontbinden in de volgende gevallen:
a)    Het faillissement van de wederpartij is aangevraagd of uitgesproken.
b)   De wederpartij heeft surséance van betaling aangevraagd of aan de wederpartij is surséance van betaling verleend;
c)    De onderneming van de wederpartij wordt geliquideerd of anderszins feitelijk beëindigd, anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen;
d)   Handelingen of gedragingen van de wederpartij, dan wel feitelijke omstandigheden, de wederpartij betreffende, welke goede grond geven te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen;
e)   De fiscus maakt jegens opdrachtgever gebruik van haar rechten uit de Invorderingswet.
12.7     In voornoemde gevallen, onder artikel 12.6 sub a tot en met e, zijn de vorderingen van 2B4QA onmiddellijk opeisbaar. Ontbinding op grond van artikel 12.6 onder a tot en met e geeft de wederpartij geen recht op schadevergoeding.
12.8     De beëindiging of de ontbinding van de overeenkomst ontslaat partijen niet van de verplichtingen daaruit, die naar hun aard doorlopen, zoals – maar niet beperkt tot – het bepaalde met betrekking tot: geheimhouding, aansprakelijkheid, intellectuele eigendom, toepasselijk recht en bevoegde rechter, en – voor zover van toepassing – gebruiksrechten.
13          Aansprakelijkheid
13.1     De totale aansprakelijkheid van 2B4QA onder een overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst voor de door 2B4QA te verrichten werkzaamheden bedongen vergoeding (exclusief omzetbelasting). Indien de  vereenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan een jaar, dan bedraagt de maximale aansprakelijkheid per jaar het totaal van de vergoedingen (exclusief omzetbelasting) voor de door 2B4QA te verrichten werkzaamheden bedongen voor één jaar. In geen geval bedraagt de totale vergoeding voor directe schade meer dan 50.000 EUR.
13.2     De totale aansprakelijkheid van 2B4QA voor schade door dood of lichamelijk letsel is beperkt tot 1.250.000 EUR per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen als één gebeurtenis wordt aangemerkt.
13.3     2B4QA is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
13.4     Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk, doch ten hoogste 12 maanden na het ontstaan daarvan, schriftelijk bij 2B4QA meldt.
13.5     Opdrachtgever vrijwaart 2B4QA voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door 2B4QA geleverde producten, behoudens indien en voor zover opdrachtgever bewijst dat de schade is veroorzaakt door die producten.
14          Overmacht
14.1     In geval van overmacht worden verplichtingen van de in overmacht verkerende partij geheel of gedeeltelijk opgeschort, zonder dat partijen over en weer tot enige schadevergoeding terzake gehouden zijn.
14.2     Duurt de overmachtsituatie langer dan negentig dagen of komt vast te staan dat verdere nakoming blijvend onmogelijk is, dan kan ieder der partijen de overeenkomst ontbinden middels een aangetekende brief, zonder dat partijen jegens elkaar schadeplichtig worden. De prestaties die op het moment van het intreden van de overmacht situatie reeds waren verricht, worden naar evenredigheid afgerekend.
15          Toepasselijk recht en geschillen
15.1     Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten. Ten aanzien van software wordt voor zover wettelijk mogelijk titel 7:1 van het Burgerlijk Wetboek uitgesloten.
15.2     Alle geschillen tussen 2B4QA en opdrachtgever, verband houdende met de overeenkomst zullen overeenkomstig het mediationreglement van het Nederlands Mediation Instituut (NMi) worden behandeld onder leiding van een NMi registermediator. Indien op vorenbedoelde wijze met betrekking tot een geschil binnen 60 dagen nadat van het geschil door de meest gerede partij aan de andere partij melding is gemaakt geen vergelijk is bereikt, is ieder der partijen gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter te Amsterdam. Het hiervoor bepaalde laat onverlet het recht van partijen om in spoedeisende gevallen een voorlopige voorziening te vragen aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam.